آنا یوردوم دولت آباد

دهیاری دولت آباد مرند

عوارض محلی

آذربایجانشرقی

شهرستان مرند

بخش مرکزی

دهیاری دولت آباد

 

2

                                                                                   

 

 

                                                                             

 

استان آذربایجان شرقی

شهرستان مرند

بخش مرکزی

دهیاری دولت اباد

1391

 

 

تعرفه عوارض محلی

و

 هزینه خدمات

 

دهیاری  روستای دولت آباد

1391

فهرست:

تاییدیه فرمانداری

تعاریف

مقررات عمومی

بخش اول :عوارض

             ماده 1-  : عوارض صدور پروانه ساختمانی

             ماده 2 - :عوارض پیش آمدگی ساختمان در معابر

             ماده 3 - :  عوارض تفکیک زمین

 ماده 4 - : عوارض تفکیک ساختمان

 ماده 5 - : عوارض بر معاملات غیر منقول

 ماده 6 - : عوارض بر کسب و پیشه

 ماده 7 - : عوارض سطح روستا

 ماده 8 - : عوارض قطع درختان

ماده 9 - : عوارض حق مشرفیت

ماده 10 - : عوارض ورود املاک به محدوده روستا و تغییر کاربری

ماده 11 - : عوارض نیم درصد پیمانکاری

ماده 12 - : سایر عوارض

بخش دوم  : هزینه خدمات

ماده 1 - : هزینه پاسخ به استعلامات

ماده 2 - : هزینه جمع آوری زباله

ماده 3 - : هزینه ترمیم حفاری

ماده 4 - : هزینه آماده سازی معابر پیش بینی نشده در طرح هادی

ماده 5- : هزینه خدمات خاص هر روستا

ماده 6 - : هزینه ترمیم آسفالت و ...تخریب شده

دستورالعمل عوارض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آذربایجانشرقی

شهرستان مرند

بخش مرکز

دهیاری دولت آباد

بسمه تعالی

تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات دهیاری روستای دولت آباد

تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات دهیاری روستای دولت آباد  در اجرای ماده 37 آیین نامه مالی دهیاری ها و با رعایت ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 1و3 آن و ماده 52 و سایرمقررات  مرتبط در آن قانون  و در اجرای بند 5 و7 ماده 13 اساسنامه ،تشکیلات و سازمان دهیاری ها و تبصره 1 ماده 3 قانون تعاریف محدوده  و حریم شهر ،روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها طبق پیشنهاد دهیار و شورای اسلامی روستای دولت اباد به شماره 1337بتاریخ 26/9/90 توسط شورای اسلامی بخش مرکزی به شماره               .                  تاریخ                تصویب و به شماره               و تاریخ                  به تایید فرمانداری شهرستان مرند  رسید.

 

 

 

 

 

 

 

تعاریف

1 واحد مسکونی

ساختمانی که به منظور سکونت شامل اطاق – آشپزخانه و سرویس های لازم احداث باشد.

2 واحد تجاری و خدماتی

ساختمانی که به منظور استفاده کسب و پیشه و تجارت احداث گردیده و یا ساختمان های شرکت ها و ... که با اصول بازرگانی اداره یا تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشد .

3 واحد صنعتی

 ساختمانی که بمنظور استفاده صنعتی و یا ایجاد کارگاه صنعتی با موافقت اصولی دستگاه های مربوطه مانند جهاد کشاورزی –وزارت صنایع و معادن و فلزات و .. ایجاد شده  باشد.

4 واحد فرهنگی اموزشی ورزشی بهداشتی

ساختمان هایی که به منظور استفاده آموزشی 0آموزشی عالی – بهداشتی – درمانی –ورزشی – مراکز فرهنگی و هنری و ... احداث شوند

تبصره1 : طبق قانون مصوب سال 86 ساختمان های ۀموزشی متعلق به آموزش و پرورش و مدارس دینی از سال 86 از پرداخت عوارض احداث و ... معاف هستند

5 واحد اداری

کلیه ساختمانهای دولتی –نهادهای انقلابی و نظامی و بدیهی است سایر ساختمانهایی که از شمول بندهای 1-2-3-4 خارج باشند مشمول تعریف واحد اداری خواهند بود .

 

 

 

مقررات عمومی

ماده 1 -  ساختمان هایی که قبل از تاسیس دهیاری ،پروانه ساختمانی آنها توسط بنیاد مسکن صادر شده است و مطابق مفاد پروانه احداث شوند در صورت مراجعه به دهیاری برای صدور پایان کار ، دهیار  میتواند با اخذ هزینه کارشناسی نسبت به صدور پایان کار اقدام نماید .

ماده 2 در صورتی که ساختمان مسکونی به صورت چند واحدی احداث شود متوسط هر واحد که از تقسیم سطح کل زیر بنا (سطح ناخالص کل بنا )بر تعداد واحد مسکونی حاصل می شود  ملاک محاسبه هر متر مربع عوارض صدور پروانه  مسکونی قرار خواهند گرفت .

ماده 3 برای احداث یک واحد مسکونی حد اکثر تا 200 متر مربع که در تملک مسجد باشد صدور پروانه ساختمانی عوارض ندارد .

ماده 4  - احداث ساختمان برای مساجد امام راده ها تکایا م حسینیه ها کتابخانه ها و موزه ها عوارض ندارد .اگر اماکن مذکور دارای قسمتهای تجاری باشند مشمول دریافت عوارض خواهند شد .

ماده 5 – جنانچه مالکین ساختمانهای موجود بخواهند نسبت به نوسازی آنها اقدام نمایند به اندازه زیربنای موجود عوارض احداث ندارد وبرای اضافه بنای ناشی از این بند در زمان نوسازی 100% عوارض مشمول ،تعلق میگیرد .مثال در صورت وجود 100 متر مربع ساختمان قدیمی و مراجه مالک جهت نوسازی آن ، تا 100 متر مربع عوارض ندارد و بقیه مساحت زیر بنای احداثی را با 100% مبنای عوارض ردیف مربوطه محاسبه و دریافت خواهد شد .

ماده 6 – کلیه مطالبات دهیاری باید به حساب دهیاری واریز گردد.

ماده 7 مدت اعتبار پروانه ساختمانی یک سال بوده و در هر بار تمدید نصف عوارض سال جاری محاسبه و دریافت خواهد شد .

ماده 8 – تجدید بنای ساختمانهای تخریب شده در اثر زلزله رانش زمین حریق و ... به اندازه نصف زیربنای قبلی عوارض ندارد و بیش از نصف آن مشمول عوارض میشود .

ماده 9 – در مورد خانواده ای شهدا-آزادگان-جانبازان و همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی با توجه به قانون بودجه سالانه کشور اقدام میشود .

ماده 10 – در صدور پروانه  احداث دریافت هر گونه وجه دیگر در قالب خودیاری و غیره ممنوع میباشد .

تبصره: در ساختمان های مختلط عوارض آنها جداگانه محاسبه و دریافت میشود .

ماده 11 – قسمت های اشتراکی ساختمان مانند روشنایی –انباری- داکت (کانال عبور تاسیسات )و همچنین پیلوت و پارکینگ نیز عوارض محاسبه و دریافت میشود .

ماده 12 – به هنگام درخواست مجوز بنا ،مشروط بر اینکه در اعیانی موجود مقررات ساخت رعایت شده باشد عوارض پروانه ساخت صرفا برای متراژ بنای ایجادی و یا تبدیلی منظور خواهد شد .

ماده 13 – برای ساختمان هایی که قبل از تصویب تعرفه و اعلان  آن ،پروانه صادر و تخلفی ندارند عوارض وصول نخواهد شد .

ماده 14 – چنانچه موقوفات به اشخاص واگذار و یا اجاره داده شده باشد و در سند واگذاری یا اجاره حق ایجاد بنا و اخذ سند اعیانی برای اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذکور در حکم مالک محسوب و مشمول پرداخت عوارض خواهند بود.

ماده 15 – احداث بناهایی نظیر

1 – سرویس بهداشتی به اندازه 3 متر مربع در حیاط

2- احداث بالكن در مغازه در حد يك سوم مساحت يا قفسه بندي داخل با مصالح غير بنايي

3- نما سازي ديوارها

4- مرمت و تعويض تقسيم بندي داخلي

5- محوطه سازي

6- تعويض در و پنجره

7- سايبان خودرو

8- تعويض سقف اعياني هاي چوبي با رعايت مسائل فني و ...

9- احداث گلخانه و محل نگهداري طيور

10- احداث پاركنيگ از اعياني مجاز

11- احداث حوض و استخر و مخازن آب و سوخت

نياز به دريافت پروانه ساختماني و پرداخت عوارض ندارند .

ماده 16 مجوز تعميرات ساختمان

در صورت نياز به صدور مجوز تعميرات ساختماني در ساختمان هاي احداثي قبل از تأسيس دهياري ، مي توان به صورت يك برگي با ذكر مشخصات عرصه و اعياني ، مجوز تعميرات در ساختمان هاي مجاز ( موجود ) فوق الذكر با رعايت بند 16 مقررات عمومي بنا به تقاضاي مالك صادر نمود . در صدور اين نوع مجوز تعميرات ساختمان ها فقط هزينه اي به مبلغ 200000 ريال اخذ خواهد شد .

تبصره :

در زماني كه براي موادر مندرج در ماده 15 مالك بدون درخواست و اخذ مجوز اقدام نمايد هزينه اي ناچیز  در حد استعلام و کارشناسی (50000ریال ) دريافت خواهد شد .

 

بخش اول : دستورالعمل شيوه محاسبه عوارض محلي

 

 

 


انواع عوارض محلي :

ماده 1 عوارض صدور پروانه ساختمان :

اعياني مجاز ( متر مربع ) = درصد تراكم مجاز بنا × مساحت زمين

مبلغ عوارض صدور پروانه ساختماني = قيمت هر متر مربع × اعياني مجاز

عوارض صدور پروانه انواع ساختمان به شرح زير محاسبه و توسط دهياري از متقاضيان احداث بنا وصول خواهد شد :

 

 

الف) عوارض صدور پروانه ساختمان مسكوني

الف/1)

1- تا 100 متر مربع زيربنا ، هر متر مربع 8500 ريال

2- تا 200 متر مربع زيربنا ، هر متر مربع 10000 ريال

3- تا 300 متر مربع زيربنا ، هر متر مربع 12000 ريال

4- بيش از 300 متر مربع زيربنا ، هر متر مربع 15000ريال

الف /2)

در صورت تصويب ارزش منطقه اي توسط كميسيون ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم ( از طريق اداره امور اقتصادي و دارايي ) مي توان از روش زير به جاي رقم ثابت استفاده نمود كه توسط دارايي اعلام مي شود :

1- تا 100 متر مربع زير بنا ، هر متر مربع معادل 35/% ارزش منطقه اي

2- تا 200 متر مربع زيربنا ، هر متر مربع معادل 50 % ارزش منطقه اي

3- تا 300 متر مربع زيربنا ، هر متر مربع معادل 75 % ارزش منطقه اي

4- بيش از 300 متر مربع زير بنا ، هر متر مربع معادل يك برابر ارزش منطقه اي

ب) عوارض پذيره ( زيربنا ) صدور پروانه ساختمان تجاري و خدماتي

ب/1)

- تا 50 متر مربع زيربنا ، هر متر مربع 25000 ريال

- بيش از 50 متر مربع زير بنا ، هر متر مربع 30000 ريال

ب/2)

در صورت تصويب ارزش منطقه اي توسط كميسيون ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم ( از طريق اداره امور اقتصاد و دارايي ) مي توان از روش زير به جاي رقم ثابت استفاده نمود كه توسط دارايي اعلام مي شود :

ج) عوارض پذيره ( زيربنا ) صدور پروانه ساختمان صنعتي

ج/1) هر متر مربع زيربنا 15000 ريال

ج/2) هر متر مربع زيربنا معادل 40 % ارزش منطقه اي در صورت تصويب

د) عوارض پذيره ( زيربنا ) صدور پروانه ساختمان اداري

د/1) هر متر مربع زيربنا 15000 ريال

د/2) هر مرت مربع زيربنا معادل 40 % ارزش منطقه اي در صورت تصويب

هـ ) عوارض پذيره صدور پروانه ساختمان ورزشي و بهداشتي

هـ /1) هر متر مربع زيربنا 7000 ريال

هـ /2) هر متر مربع زيربنا معادل 25 % ارزش منطقه اي در صورت تصويب

و) عوارض پذيره ( زيربنا ) صدور پروانه ساختمان انبار محصولات و بارگاه

- هر متر مربع زيربنا 5000 رسال

ماده 2 عوارض پيش آمدگي ساختمان در معابر عمومي

با توجه به اينكه طبق بند « ب » ماده 53 آيين نامه مالي دهياري ها مصوب 19/5/1382 معابر و ميادين و پل ها و ... روستا جزء اموال عمومي دهياري بوده و طبق بند 23 ماده 10 و ... اساسنامه ، تشكيلات و سازمان دهياري ها فراهم كردن زمينه ايجاد معابر و ميادين و پل ها و ... از وظايف دهياري مي باشد لذا دهياري مي تواند در مقابل پيش آمدگي ساختمان در معابر عمومي طبق ضوابط طرح هادي ، عوارضي تحت عنوان « عوارض پيش آمدگي ساختمان در معابر عمومي » در موقع صدور پروانه مطابق تعرفه عوارض محاسبه و دريافت نمايد .

2/1) براي هر متر زيربناي احداثي واقع در معابر عمومي با رعايت مقررات طرح هادي مبلغ 100000 ريال

2/2) هر متر مربع زيربنا معادل يك برابر ارزش منطقه اي در صورت تصويب مرجع مربوطه

ماده 3 عوارض تفكيك زمين

مالكين به هنگام تفكيك زمين هاي خود ضمن رعايت مقررات طرح هادي روستا و ساير ضوابط مربوطه مكلفند عوارض زير را به حساب دهياري محل واريز نمايند :

1- هر متر مربع تفكيك اراضي با كاربري مسكوني معادل 7000 ريال يا معادل 10% ارزش منطقه اي در صورت تصويب

2- هر متر مربع تفكيك اراضي با كاربري تجاري و صنعتي معادل 10000ريال يا معادل 25% ارزش منطقه اي در صورت تصويب

3- ساير كاربري ها معادل 10000 ريال يا معادل 20% ارزش منطقه اي در صورت تصويب

تبصره : در صورت تفكيك زمين مطابق ضوابط طرح هادي و انتقال آن توسط پدر يا مادر به فرزندان مشمول پرداخت عوارض تفكيك اراضي نخواهد بود .

ماده 4 عوارض تفكيك ساختمان ( اعياني )

در صورت احداث ساختمان مطابق پروانه يا ساختمان هاي موجود و تقاضاي مالك براي تفكيك قسمت احداثي ( اعياني ) به تعدادي واحد مثل آپارتمان و .. در مقابل صدور مجوز تفكيك اعياني عوارضي به شرح زير محاسبه و دريافت خواهد شد .

- تفكيك هر واحد مسكوني با هر مساحت زيربنا مبلغ 200000 ريال

- تفكيك هر واحد تجاري با هر مساحت زيربنا مبلغ 300000 ريال

- تفكيك ساير واحدها با هر مساحت زيربنا مبلغ 400000 ريال

ماده 5 عوارض بر معاملات غير منقول ( زمين و ساختمان ) :

بند 1:- عرصه و اعياني مسكوني تا 300 متر مربع مساحت كل معادل 300000 ريال

      - عرصه و اعياني مسكوني بيش از 300 متر مربع مساحت كل معادل 400000 ريال

      - عرصه و اعياني تجاري تا 50 متر مربع مساحت كل معادل 500000 ريال

       - عرصه و اعياني تجاري بيش از 50 متر مربع مساحت كل معادل 500000 ريال

       - عرصه و اعياني واحدهاي اداري ، صنعتي ، ورزشي تا 1000 متر مربع مساحت كل معادل 800000   ريال و بيش از 1000 متر مربع معادل 1000000 ريال

      - اراضي باغي تا 1 هكتار مساحت كل معادل 5/0 درصد مساحت كل

      - اراضي باغي بالاي 1 هكتار مساحت كل معادل نيم درصد مساحت كل

      - اراضي زراعي ( غير باغي ) تا 1 هكتار مساحت كل معادل نيم درصد مساحت كل

      - اراضي زراعي ( غير باغي ) بالاي 1 هكتار مساحت كل معادل 1 درصد مساحت كل

 بند 2 :علاوه بر بند 1 مبلغ معادل 1% ارزش واقعی ملک یه معامله (که به تایید دهیاری برسد )از طرفین معامله اخذ خواهد شد .

تبصره  : مساحت كل ، مجموع مساحت اعياني و عرصه ملك مي باشد .

به عنوان مثال عرصه ملکی 200 متر مربع و اعياني آن 100 متر مربع باشد مساحت كل آن 300 متر مربع خواهد بود .

تبصره  : در مورد اراضي باغي و غير باغي مبناي محاسبه عوارض ارزش ريالي هر متر مربع خواهد بود . (املاک خارج از محدوده خدماتی و داخل حریم روستا که جز روستا محسوب میشوند نیز شامل نقل و انتقال میشود )

بديهي است دهياران و شوراهاي محترم اسلامي مي توانند با عنايت به شرايط اقتصادي ، اجتماعي و ... منطقه درصد فوق را تغيير دهند .

تبصره: در نقل و لنتقال  علاوه بر بند های 1 و 2 عوارض سطح روستا نیز محاسبه و اخذ خواهد شد.

ماده 6 عوارض كسب و پيشه ( فعاليت )

كليه واحدهاي صنفي ( كسبي و مشاغل خاص ) در سطح روستا مكلفند عوارض ساليانه مكاني كه در آن به كسب يا پيشه خاص مي پردازند برابر تعرفه مصوب به دهياري پرداخت نمايند . نرخ عوارض فوق الذكر با توجه به رونق اقتصادي روستا به شرح زير تعيين مي شود .

1- عوارض هتل ها ، رستوران ها و غذاخواري هاي بين راهي و واحدهاي عمده فروشي واقع در محدوده روستا هر متر مربع زيربناي محل فعاليت معادل 6000 ريال كه حداقل عوارض دريافتي محل هاي فوق 240000 ريال بوده و به صورت سالانه دريافت مي شود .

- عوارض كليه اصناف(به غير ازموارد مندرج دربند 1) درجه 1معادل 60000 ريال ،درجه 2 معادل 42000 ريال و درجه 3 معادل 24000 ريال خواهد بود كه به صورت سالانه دريافت مي شود .

تبصره :

درجه مغازه ها با توجه به موقعيت آنها (خيابان هاي اصلي و ميادين، خيابان هاي فرعي ،كوچه ها) توسط دهياري تعيين وبعد از تصويب شوراي روستا ،مبناي وصول عوارض اين ماده قرار مي گيرد.

ماده 7 عوارض سطح روستا :

هر سال بر كليه اراضي و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده روستا عوارضي به ماخذ زير به عنوان عوارض سطح روستا محاسبه و وصول خواهد شد .

روش اول :

1- به هر متر مربع اراضي و اعياني مسكوني مبلغ 400 ريال

2- به هر متر مربع اراضي و اعياني تجاري مبلغ 1000 ريال

3- به هر متر مربع اراضي و اعياني كارگاهي و صنعتي تا يك هزار متر مربع مساحت كل ، مبلغ 800 ريال  

4- به هر متر مربع اراضي و اعياني كارگاهي و صنعتي بيش از يك هزار متر مربع مساحت كل ، مبلغ 200 ريال

5- به هر متر مربع اراضي و اعياني انبار و اصطبل يا طويله مبلغ800 درسال

6- به هر متر مربع اراضي باير واقع در محدوده روستا براي قطعات زير 1000 متر مربع مبلغ 400 ریال  و براي قطعات بالاي 1000 متر مربع مبلغ 400 ريال

تبصره :  در صورت نیاز به استعلام باغ ها و زمين هاي زراعي نیز مشمول این ماده میشوند .

قيمت مر متر مربع × مساحت كل ( مساحت اعياني + مساحت عرصه ) = عوارض سطح روستا

 

 


روش دو :

يك درصد ارزش منطقه اي عرصه و اعياني براي هر متر مربع

در صورت تصويب ارزش منطقه اي توسط كميسيون ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم ( از طريق اداره امور اقتصادي و دارايي ) مي توان از روش زير به جاي رقم ثابت استفاده نمود كه توسط دارايي اعلام مي شود .

 

ماده 8 عوارض قطع درختان معابر

120000 ريال × عمر درخت ( مثال رقم 10 براي درخت ده سال ) = عوارض قطع درخت

در صورت قطع درختان معابر روستا توسط افراد حقيقي و حقوقي عوارضي به شرح زير تعلق مي گيرد كه بايد مسبب آن با اعلام به دهياري به حساب دهياري پرداخت نمايد .

 

تبصره :

چنانچه قطع درخت غير عمدي مثل تصادف اتومبيل و ... بوده و توسط دهياري و يا هر مرجع ذي صلاح ديگر تاييد شود 50% عوارض فرمول اين ماده اخذ خواهد شد .

ماده 9 عوارض حق مشرفيت

در مواقعي كه در اثر تعريض يا ايجاد معبر جديد با عرض بالاي 10 متر مقداري از ملك شخصي در مسير طرح واقع و به دهياري واگذاري شود دهياري از بابت ارزش افزوده ملك ناشي از تعريض يا ايجاد مسير جديد مبلغي دريافت ننموده و در مقابل ملك واقع در تعريض تهاتري اقدام مي شود . چنانچه در اثر تعريض مسير و ايجاد معبر بالاي 10 متر عرض، ملكي كلاً در مسير طرح واقع و ملك ديگري در بر مسير تعريضي يا ايجادي واقع شود به دليل ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح، عوارضي به شرح زير تعلق گرفته كه بايستي به هنگام اجراي طرح يا ايجاد درب به مسير جديد يا به هنگام مراجعه به دهياري جهت اخذ خدمات ديگر محاسبه و دريافت شود .

15% ارزش هر متر مربع زمين بعد از اجراي طرح دهياري × مساحت عرصه = عوارض حق مشرفيت

 


تبصره : قيمت زمين توسط دهياري با استفاده از خبره هاي محل تعيين و بعد از تصويب شوراي روستا ملاك عمل قرار مي گيرد .

ماده 10 : عوارض ورود املاك به محدوده روستا يا تغيير كاربري اراضي

دهياري مي تواند در مقابل استفاده مالكين از امتيازات ورود املاك به داخل محدوده روستا يا تغيير كاربري اراضي از طريق قانوني ، سهمي از اراضي مذكور را با مالك مصالحه و براي مديريت عمومي روستا از جمله تامين بخشي از هزينه هاي تملك اراضي و ابنيه واقع در تعريض و يا ايجاد معابر جديد و ... هزينه نمايد . چنانچه امكان واگذاري قطعه مقدور نباشد معادل ريالي آن به قيمت روز با برآورد دهيار و تصويب شوراي روستا اقدام مي شود .

در رابطه با سهم دهياري از ورود املاك به داخل محدوده روستا 10% و از تغيير كاربري اراضي 15% از اراضي پيشنهاد مي شود كه بعد از طي مراحل قانوني ورود به محدوده و تغيير كاربري، نسبت به اجراي مصالحه براي واگذاري سهم دهياري اقدام خواهد شد .

ماده 11 -  نیم درصد عوارض پیمانکاری

با استناد به نامه شماره 11369 مورخه 3/3/88 مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور 31343/43/11مورخه12/3/88 دفتر امور روستایی و 3455/1/1/1147 مورخه 26/3/88 بخشداری مرکزی مرند در خصوص چگونگی وضع عوارض نیم درصد قراردادهای پیمانکاری در محدوده روستا توسط شورای بخش و دریافت توسط دهیاری ها ،

کلیه پیمانکاران و مجریان طرح ها و پروژه های عمرانی در روستا موظف به پرداخت 5/0 درصداز صورت وضعیت خود به حساب دهیاری میباشند .موضوع عینا یه تصویب شورای اسلامی میرسد.

ماده 12 ساير عوارض

عوارض حذف پاركنيگ ، عوارض ايجاد درب اضافي ، عوارض مازاد تراكم ، عوارض كسري مساحت حد نصاب ، تفكيك قطعات ، عوارض حق الارض معابر جديد الاحدث و ... از جمله عوارضي بوده كه به دليل جديد التاسيس بودن دهياري ها و مسائل اقتصادي روستايي و ... فعلاً اولويت نداشته كه به تدريج در سال هاي آتي به تناسب وضعيت هر روستا و با رعايت قوانين و مقررات زمان مي توان تصويب و اخذ نمود . بنابراين در حال حاضر به دليل عدم امكان وصول آنها به خاطر وضعيت روستاها و يا فقدان ضوابطي مثل تراكم و حد نصاب تفكيك ها و ... در اغلب طرح هاي هادي روستايي پيشنهاد نمي شود و چنانچه در روستايي امكان وصول اين نوع عوارض وجود داشته باشد مي توان نسبت به تصويب و اجراي آن اقدام نمود .

بخش دوم : هزينه خدمات ارائه شده توسط دهياري

 

 

 

 


ماده 1 هزينه پاسخ به استعلام ها و كارشناس

دهياري در مقابل پاسخ به استعلام ادارات و اشخاص و ... مي تواند تحت عنوان هزينه پاسخ به استعلام ها يا كارشناسي بعد از تصويب و طي مراحل قانوني مبلغ اخذ نمايد . مقدار اين هزينه با توجه به وضعيت اقتصادي و اجتماعي و ... هر روستا تعيين مي شود.

کلیه انشعابات-  پاسخ به استعلام ادارات -  دفاتر اسناد رسمی- ارائه کروکی کارشناسی  مبلغ .150000 ریال تعیین و اخذ خواهد شد .

ماده 2 هزينه جمع آوري ، حمل و نقل و دفن زباله ها ( انواع پسماندها)

دهياري در اجراي ماده 8 قانون مديريت پسماندها در قبال جمع آوري ، حمل و ذفن بهداشتي انواع زباله هاي ( پسماندهاي ) خانگي، تجاري، خدماتي، صنعتي، اداري و .. متناسب با وضعيت اقتصادي، اجتماعي و ... هر روستا مي تواند تحت عنوان هزينه جمع آوري و حمل زباله ها ( انواع پسماندها) بعد از تصويب و طي مراحل قانوني اخذ نمايد . مبلغ اين هزينه با رعايت شرايط خاص هر روستا با هماهنگي شوراي بخش و بخشدار و طي مراحل قانوني تعيين و تصويب مي شود .

تبصره : هزینه جمع آوری و حمل و دفن زباله به ازای هر خانوار و واحد مسکونی و تجاری ماهانه مبلغ 5000ریال که هر شش ماه 30000 جمع آوری و اخذ خواهد شد .

ماده 3 هزينه ترميم حفاري ها

در صورتي كه شركت هاي خدماتي ( آب و فاصلاب ، برق ، گاز و مخابرات) يا اشخاص حقيقي و حقوقي بخواهند در معابر روستا براي ارائه خدمات حفاري انجام دهند قبل از هر اقدام بايد از دهياري مجوز لازم دريافت نمايند و دهياري نيز در مجوز صادره به متقاضي رعايت مسائل فني در حفاري و نصب علائم هشدار دهنده و ترميم محل حفر شده را در مهلت مشخص قيد نمايد .

در مواقعي كه شركت هاي خدماتي ( آب و فاضلاب، برق و گاز و مخابرات) يا اشخاص حقيقي و حقوقي نتوانند نسبت به ترميم محل حفاري شده اقدام نمايند دهيار مي تواند ضمن تاكيد كتبي رعايت مسائل فني در حفاري و نصب علائم هشدار دهنده با اخذ هزينه ترميم حفاري طبق بهاء تمام شده مجوز حفر صادر نمايد .

ماده 4 هزينه خدمات خاص هر روستا( مثل گردشگري و ميادين دواب و بازارهاي هفتگي و ...)

متناسب با وضعيت هر روستا با هماهنگي شوراي بخش و بخشدار و طي مراحل قانوني تعيين و تصويب مي شود . به طوري كه اثرات منفي در منطقه و روستا نداشته باشد . در صورت وجود بازار هفتگی از  هر فروشنده مبلغ 5000 ریال اخذ خواهد شد .

ماده 5 هزينه ترميم آسفالت و ... تخريب شده

در صورت تخريب آسفالت و جدول هاي معابر و ... دهيار بايد هزينه ترمين آنها را به قيمت روز محاسبه و دريافت نمايد .

ماده 6 آماده سازي معابر پيش بيني نشده در طرح هادي

معابري كه در اثر تفكيك زمين به قطعات كوچك مثل مسكوني با رعايت مقررات مربوطه ايجاد مي شوند زير سازي و آسفالت و جدول گذاري آنها به عهده مالك مي باشد در صورت آمادگي مالك ، دهياري مي تواند با عقد قرارداد آماده سازي معابر مذكور را با اخذ هزينه متعلقه ، انجام دهد . اين موضوع در رابطه با معابر پيش بيني شده در طرح هادي قابل اجرا نمي باشد .

ماده 7  پاسخ به استعلامات و انشعابات دارای موارد خاص

در صورت نیاز و با دستور مافوق جهت پاسخ به استعلامات و انشعابات دارای تخلف ساختمانی  به ازای هر انشعاب و استعلام مبلغ 200000 ریال اخذ خواهد شد .

ماده 8 سایر استعلام ها

استعلام قولنامه خرید و فروش –برابر اصل نمودن –مهر نمودن و استعلام عکس دارنمودن شناسنامه –استلام ملک به دارایی مبلغ 60000 ریال اخذ خواهد شد .

ماده 9 -  عوارض بر راننگان

 از هر راننده حاضر در مسیر مسافرکشی روستا سالانه مبلغ 100000 ریال اخذ خواهد شد .

 

دستورالعمل عوارض

 


ماده 1: عوارض و هزينه خدمات موضوع اين دستورالعمل عبارت است از وجه يا وجوهي كه مستند به ماده 5 و تبصره 1 و با رعايت تبصره 3 آن ماده و ماده 52 و ساير مقررات مرتبط در قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده 1 و 3 و ماده 14 و بندهاي مربوط در اين ماده مندرج در آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض و بند 5 ماده 13 اساسنامه ، تشكيلات و سازمان دهياري ها به تصويب شوراي اسلامي بخش رسيده و پس از تاييد فرمانداري و آگهي عمومي از اول سال 1390 اجرا خواهد شد .

تبصره : وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي مي بايستي حداگثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و تاييد و اعلام عمومي گردد

ماده 2 منبع عوارض :

عبارت است از كليه اماكن و واحدهاي صنفي ، صنعتي ، خدماتي ، ساختماني ، زمين و هر گونه منبع درآمدي واقع در محدوده روستا موضوع ماده 3 آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض مي باشد .

ماده 3 نوع عوارض

الف عوارض ملي :

عوارضي است كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 19/3/87 تكليف نحوه وصول و مصرف آن معين گرديده است .

ب عوارض محلي :

عوارضي است كه به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده با رعايت مقررات مربوط وضع مي گردد .

ب/1- عوارض محلي عمومي

عوارضي است كه به استناد ماده 1 و 3 آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و تبصره 1 و با رعايت تبصره 3 آن ماده و ماده 52 و ساير مقررات مرتبط در آن قانون و تبصره 1 ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر ، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها و بند 7 ماده 13 اساسنامه ، تشكيلات و سازمان دهياري ها و سياست هاي عمومي كشور وضع مي گردد . از انواع عوارض محلي مي توان عوارض بر زمين ، ساختمان و كسب و پيشه و ... را نام برد .

ب/2 عوارض محلي اختصاصي

عوارضي است كه به استناد ماده 1 و 3 آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض و ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و تبصره 1 و با رعايت تبصره 3 ان ماده و ماده 52 و ساير مقررات مرتبط در آن قانون و تبصره 1 ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر ، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها و بند 7 ماده 13 اساسنامه ، تشكيلات و سازمان دهياريها و سياست هاي عمومي كشور و بر اساس شرايط جغرافيايي ، طبيعي ، اقتصادي ، اجتماعي و كالبدي خاص هر روستا وضع مي گردد .

تبصره : عوارض محلي بند « ب » اين ماده با پيشنهاد دهيار و شوراي اسلامي روستا ، تصويب شوراي اسلامي بخش ، تاييد فرماندار و انتشار آگهي عمومي تا 15 بهمن هر سال از ابتداي سال بعد قانوناً قابل اجرا است .

ماده 4 تعرفه عوارض :

فهرستي است از كليه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهايي كه با رعايت قوانين مربوطه توسط دهياري وصول يا تحصيل مي شود .

ماده 5 مودي عوارض :

اشخاص حقيقي يا حقوقي پرداخت كننده عوارض يا بهاي خدمات و ساير درآمدها به دهياري است كه ممكن است منبع عوارض يا درآمد مشمول وي باشد يا اشخاص مذكور وسيله وصول عوارض و ... باشند .

ماده 6 مامور تشخيص :

دهيار يا فردي است كه از طرف دهيار اختيار تطبيق وضع مودي با هر مورد عوارض و تشخيص بدهي مودي كتباً به عهده او گذاشته است و مامور تشخيص مكلف است كمال دقت را در تشخيص خود در مورد عوارض مربوط به كار گيرد .

ماده 7 تشخيص علي الراس :

تشخيصي است كه مامور تشخيص با رعايت اين دستورالعمل و بر اساس قرائن مستند هنگامي كه مودي از ارائه و در اختيار گذاشتن مدارك و دفاتر خودداري نمايد، خواهد داد .

ماده 8 - مامور وصول :

ماموري است كه از طرف دهيار جهت وصول عوارض و ... تعيين مي شود . مامورين وصل بايد تضمين كافي را جهت انجام اين وظيفه به دهياري ارائه نمايند .

 

ماده 9 پيش آگهي :

نوعي آگهي مي باشد كه حاوي مشخصات منبع عوارض و مودي يا موديان با ذكر مستند قانوني و نوع و ميزان عوارض و شماره حساب بانكي دهياري به همراه آدرس بانكي مربوطه كه بعد از سررسيد موعد پرداخت عوارض، به مودي عوارض يا بدهكار كه پرداخت بدهي خود را به تاخير انداخته است توسط دهياري فرستاده مي شود .

ماده 10 اخطاريه :

برگه اي است كه توسط دهياري بعد از صدور و ارسال پيش آگهي براي اخطار به بدهكار عوارض و يا مودي عوارض كه پرداخت بدهي خود را به تاخير انداخته است فرستاده مي شود .

ماده 11 صورت حساب بدهي :

برگه اي است كه شامل ميزان بدهي اشخاص حقيقي و يا حقوقي و شماره حساب بانكي مربوط بابت انواع عوارض متعلق به منبع عوارض با ذكر مستند قانوني و نحوه محاسبه عوارض يا بدهي بوده كه با درخواست مودي يا دفترخانه اسناد رسمي توسط دهياري تنظيم و تسليم و يا ارسال مي گردد ، چنانچه صورتحساب بدهي به منظور اعلام ميزان بدهي و در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد براي انجام معامله صادر شود انجام معامله در دفاتر اسناد رسمي منوط به ارائه مفاصا حساب بدهي و يا توديع مبلغ بدهي به حساب بانكي دهياري خواهد بود .

ماده 12 رسيد دريافت وجه :

برگه اي است كه به موجب آن دهياري مكلف است در قبال دريافت عوارض و ساير مطالبات به پرداخت كننده تسليم نمايد .

ماده 13 تقسيط عوارض :

دهيار مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشي از عوارض و ... بدون تصويب شوراي روستا نيست . در مواردي كه مودي قادر به پرداخت تمام بدهي خود به صورت يك جا نباشد، دهيار مي تواند مطالبات دهياري را با اقساط حداكثر در سي و شش ماه مطابق دستورالعملي كه به پيشنهاد دهيار به تصويب شوراي اسلامي مي رسد ، دريافت نمايد . در هر حال صدور مفاصا حساب موكول به پرداخت كليه بدهي هاي مودي خواهد بود .

ماده 14 مفاصا حساب :

برگه اي است كه پس از پرداخت كامل بدهي مودي عوارض به دهياري و يا اثبات عدم بدهي مودي در تاريخ معين براي مقطع زماني مشخص صادر مي شود و در آن مي بايستي مشخصات كامل پرداخت كننده عوارض و منبع عوارض و حسب مورد ، مبلغ و شماره و تاريخ فيش بانكي محل پرداخت درج شود .

ماده 15 پيش آگهي بايد با ابلاغ قانوني طبق موارد مذكور در فصل ابلاغ قانوني آيين نامه دادرسي مدني به مودي يا موديان ابلاغ گردد و در پيش آگهي قيد شود كه عوارض متعلقه را حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ اين پيش آگهي به حساب معرفي شده در پيش آگهي واريز و رسيد دريافت نمايند و در صورت اعتراض به ميزان عوارض ، مودي يا موديان مكلفند حداكثر طرف مدت 15 روز پس از ابلاغ رسمي اعتراض خود را كتباً به همراه مدارك مثبته به دهياري تحويل و رسيد دريافت دارند . در اين صورت دهياري در مرحله نخست موضوع را رسيدگي و چنانچه منجر به توافق نگردد پرونده را جهت اتخاذ تصميم نهايي به مرجع صالحه ارجاع خواهد نمود .

ماده 16- در صورت انقضاي مهلت مندرج در پيش آگهي و عدم اعتراض مودي ، پيش آگهي صادره به منزله قبول از طرف مودي تلقي خواهد گرديد .

ماده 17 – دهياري داراي فهرستي از تعرفه هاي عوارض خواهد بود كه در آن انواع عوارضي كه به وسيله دهياري وصول مي شود درج و هر نوع عوارض جديد كه .ضع و تصويب مي گردد و يا هر تغييري كه در نوع ، ميزان ، مبلغ و نرخ آنها صورت مي گيرد در فهرست مذكور منعكس مي شود .

 

 

امضاء دهيار ( پيشنهاد دهنده )    حسین - زاده حسنعلی                      مهر دهياري

امضاء اعضاي شوراي اسلامي روستا ( پيشنهاد شده)             مهر شوراي اسلامي روستا

اکبر ستاری                                                                                         محمود حسینی مرام                                                       سیفعلی صالحی             

                                                     حسن اسماعیل زاده                                                                      اسماعیل منوچهری

 


تعرفه عوارض محلي و هزينه خدمات دهياري روستاي دولت آباد

تعرفه عوارض محلي و هزينه خدمات دهياري روستاي دولت آباد بنا به پيشنهاد مشترك دهيار و شوراي اسلامي آن روستا در ..54.. ماده و ...14..... تبصره و جمعاً در .25.... صفحه ، در جلسه شماره ........................ تاريخ ............... شوراي اسلامي بخش ............... به شماره ( ثبت دفتر شورا ) .................. تاريخ .............. به تصويب رسيد .

نام و نام خانوادگي و امضاي اعضاي شوراي اسلامي بخش مرکزی مرند  ( تصويب كننده )

-                                                                  -

-                                                                  -

-                                                                    مهر شوراي اسلامي بخش

در تاريخ .................. تعرفه عوارض محلي و هزينه خدمات دهياري روستاي دولت آباد  كه در جلسه شماره ..................  تاريخ  .................. در  ..54...... ماده و .....14....... تبصره و جمعاً در .25..... صفحه به تصويب شوراي اسلامي بخش مرکزی مرند رسيده به شماره  .................. تاريخ  .................. تاييد مي شود كه دهياري بايد تا 15 بهمن سال جاري نسبت به انتشار آگهي عمومي اقدام نمايد و از اول سال بعد قابل اجرا خواهد بود .

امضاء فرماندار ( تاييد كننده مصوبه عوارض محلي )                 مهر فرمانداري  

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۱ دی۱۳۹۰ساعت 12:48  توسط دهیاری  |